Onze kernwaarden

Onze missie

Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierbij zien en benaderen wij elke cliënt als een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn of haar leven.

Onze visie

Wij respecteren het recht van elk mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en daarover de regie te hebben. Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan.

Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. We gaan uit van “zorgen dat … in plaats van zorgen voor”.

Wij werken vanuit het concept positieve gezondheid

Hierbij zien wij gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Maatschappelijk betrokken

Voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en dienstverlening zijn wij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar ook samen verantwoordelijk met onze stakeholders: financiers, gemeente, gemeenschap en maatschappelijke partners. Wij zijn maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. De Wulverhorst is van en voor Oudewaternaren. Wij staan open voor vernieuwingen als dat de dienstverlening aan onze cliënten ten goede komt en nemen daarin naar vermogen het voortouw. Wij zijn een maatschappelijk organisatie. Dat betekent dat wij met publieke middelen onze dienstverlening realiseren. Wij zullen dan ook binnen dit kader onze opdracht vorm en inhoud geven.

Medezeggenschap

Medezeggenschap voor cliënt, medewerker en professional zien we als een vanzelfsprekendheid en heeft toegevoegde waarde. Ditzelfde geldt voor het hanteren van de governancecode voor de zorg.

Onze dienstverlening resulteert in:

  • Tevreden cliënten
  • Tevreden medewerkers
  • Hoogwaardige kwaliteit van zorg en dienstverlening naar de actuele professionele standaard
  • Een gezonde bedrijfsvoering
  • Een gewaardeerde partner in de Oudewaterse samenleving

Hartelijk, Deskundig en Dichtbij 

De kernwaarden van De Wulverhorst. Vanuit deze waarden benadrukken wij onze missie en visie.

Strategisch beleidsplan De Wulverhorst 2018-2023