Organisatie

Dagelijkse leiding

Joyce Jacobs vormt de eenkoppige Raad van Bestuur van De Wulverhorst. Als bestuurder is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie. In haar werk maakt zij telkens een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijk belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

Met haar verpleegkundige achtergrond is ze een echte zorgliefhebber en -kenner. Joyce is gemakkelijk benaderbaar en de inhoud van het werk is leidend voor het te bepalen beleid.

Reglement Raad van Bestuur

Face 1

“In De Wulverhorst doen we alles met het oog op de toekomst, waarin we ouderen een betekenisvol leven willen geven.”

Joyce Jacobs

Toezicht

Joyce Jacobs legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad kent vier leden, zij hebben allen geen directe belangen bij de organisatie. De zittingsperiode van de Raad van Toezicht is vier jaar. Na deze periode kan maximaal één herbenoeming plaatsvinden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mw. Jasper - van Nellen - voorzitter
Dhr. Koops - lid
Dhr. Van der Voort - lid
Dhr. J. Dikken - lid
Voor de foto galerij van de Raad van Toezicht klikt u hier

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten, vertegenwoordigers van cliënten of andere personen met een specifieke deskundigheid of aantoonbare affiniteit met de cliënten van De Wulverhorst. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht en mag advies geven over alle onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Het gaat hierbij om zaken als de kwaliteit van de zorg, recreatiemogelijkheden, voeding, veiligheid, een fusie of verbouwing. De cliëntenraad overlegt met, en brengt advies uit aan de bestuurder.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via clientenraad@wulverhorst.nl.

Huishoudelijk reglement cliëntenraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers van De Wulverhorst en mag daarbij gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad overlegt met en brengt advies uit aan Joyce Jacobs.

Wilt u meer weten over de Ondernemingsraad of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via ondernemingsraad@wulverhorst.nl

VVAR

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) levert vanuit het verpleegkundige en verzorgende beroep een bijdrage aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening en de beroepsuitoefening in De Wulverhorst. De VVAR van de Wulverhorst overlegt met en brengt advies uit aan Joyce Jacobs.

Reglement VVAR

ANBI

Stichting Zorg & Welzijn Oudewater is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Wanneer u een donatie doet aan De Wulverhorst mag u deze gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer over de procedure en de voorwaarden leest u op de website van de Belastingdienst.

Hier vindt u het ANBI-formulier 2022.